I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ​

У цьому Кодексі нижчевикладене вживається в такому значенні:

Компанія — компанія ТОВ «ТРІОГАЗБУДПРОЕКТ»

Місія — найбільш загальна мета Компанії як конкурентоспроможної структури, яка представлена в найбільш загальній формі і чітко виражає основну причину існування організації.

Бачення — отримання комплексної, цілісної інформації у вигляді знання з минулої, теперішньої та майбутньої діяльності Компанії.

Корпоративні цінності — все, що породжує довіру і з’єднує Компанію в єдине ціле, є обличчям Компанії, яке впізнається у всіх областях її діяльності.

Кодекс корпоративної (ділової) етики Компанії — звід норм, правил і принципів, що визначають етику взаємних відносин всередині Компанії, а також взаємні відносини Компанії з партнерами, контрагентами та іншими зацікавленими сторонами.

Контрагенти — фізичні особи, установи та організації, пов’язані з Компанією зобов’язаннями за загальним договором, та/або співпрацею в процесі їх виконання (клієнти, постачальники, підрядники, інвестори тощо).

Афілійовані особи — фізичні або юридичні особи, які можуть спричиняти безпосередній або опосередкований вплив на прийняття співробітником Компанії службового рішення.

Конфлікт інтересів — ситуація, при якій особиста зацікавленість співробітника, або його (її) близьких впливає або може впливати на об’єктивне виконання посадових обов’язків і може призвести до протиріччя між особистими інтересами співробітників і інтересами Компанії.

Складна етична ситуація — Ситуація, в якій стикаються уявлення про мораль, співробітника — з одного боку та Компанії — з іншого.

1.1. Цілі і завдання Кодексу ​

Ціль Кодексу — встановити корпоративні стандарти ділової етики Компанії та регламентація діяльності співробітників Компанії в Складних етичних ситуаціях. Завдання Кодексу: — встановити принципи корпоративної етики Компанії на основі Місії, Бачення і Корпоративних цінностей Компанії; — орієнтувати співробітників на розуміння, підтримку та дотримання єдиних принципів ділової етики;

1.2. Сфера застосування Кодексу

1.2.1. Цей Кодекс містить загальнообов’язкові правила поведінки, що поширюються на всіх працівників Компанії, незалежно від рівня обійманої ними посади. 1.2.2. Всі документи Компанії, в тому числі ті, що оформлюють відносини з клієнтами, діловими партнерами, державними органами влади, конкурентами та працівниками Компанії, розробляються і затверджуються з урахуванням положень цього Кодексу. 1.2.3. Кожен самостійний структурний підрозділ Компанії має право деталізувати у внутрішніх документах, погоджених з Дирекцією Компанії, положення цього Кодексу стосовно сфері його діяльності. 1.2.4. Положення цього Кодексу змінюються і доповнюються за рішенням Засновників Компанії відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, чинного законодавства України, норм ділової етики. 1.2.5. Положення цього Кодексу рекомендовані для дотримання всіма дочірніми і залежними структурами Компанії.

II. МІСІЯ ​

Місія Компанії: надати Компанії можливість зосередити свої сили і ресурси на профільній діяльності, взявши на себе турботи по побудові, підтримці і розвитку Компанії. Пропонуючи свої послуги Клієнтам Компанія «Тріогазбудпроект» дотримується принципу ексклюзивності. Для нас кожен клієнт індивідуальний, і рішення, що пропонується, компонується і налаштовується виходячи з його потреб та з урахуванням завдань, що стоять перед ним.

III. КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ ​

Поважне ставлення до клієнта і його побажань. Ми працюємо для розвитку та забезпечення конкурентоспроможності наших клієнтів. Нашою метою є встановлення довгострокового і взаємовигідного співробітництва. Ми завойовуємо лояльність і довіру клієнтів шляхом ведення бізнесу тільки чесними засобами і відповідно до норм ділової етики. Якість обслуговування. Ми постійно працюємо над важливими інноваціями, індивідуалізацією наших рішень, впровадженням загальноприйнятих галузевих систем якості та відповідності їм. Сертифікація виробничих процесів і фахівців – норма життя Компанії. Ми прагнемо до лідерства, прагнемо вперед, вишукуємо можливості постійно вчитися і розвиватися. Сумлінне виконання посадових обов’язків. Не казати «не можна», а казати «як». Виконувати роботу так, щоб клієнт був задоволений, щоб клієнт був радий повернутися. Відповідально виконувати поставлені завдання. Виправляти помилки і вчитися. Постійно вдосконалюватися і покращувати свою роботу. Поважне ставлення до колег і керівництва Компанії. Сприяти створенню дружнього середовища, заснованого на повазі кожної особистості та створенню умов для її розвитку. Спрямованість на спільну роботу для досягнення загального результату.

IV. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ КОМПАНІЇ ​

— Компанія будує свою діяльність на принципах визнання верховенства Права у всіх сферах суспільно-економічного життя. — Компанія будує відносини зі своїми співробітниками на принципах дотримання прав людини і гідності особистості, створення рівних можливостей для співробітників. — Компанія будує діалог і взаємовідносини з місцевими громадами, органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах відкритості, партнерства та співробітництва. — Компанія будує взаємини з Контрагентами на принципах чесності, об’єктивності та сумлінності. — Компанія будує взаємини з конкурентами на принципах вільної та чесної конкуренції при неухильному дотриманні норм і правил ділової етики. — Компанія не бере участі в політичній та релігійній діяльності. — Компанія повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження навколишнього середовища і розглядає свою діяльність в галузі охорони навколишнього середовища як невід’ємну частину успішного ведення бізнесу і обов’язкова умова для досягнення своїх стратегічних цілей.

V. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКА КОМПАНІЇ ​

5.1 Взаємовідносини співробітників та Компанії ​

Співробітники будують свої взаємини з Компанією на принципах лояльності до Компанії, сумлінного дотримання та виконання політик, положень, регламентів, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів Компанії. Співробітники — основа репутації Компанії. Тому необхідно усвідомлювати, що будь-які неетичні або неправомірні дії, вчинені на робочому місці або у вільний час, можуть завдати шкоди репутації Компанії.

5.2. Взаємовідносини між співробітниками Компанії ​

Взаємовідносини між співробітниками Компанії, незалежно від обійманої посади або сфери діяльності, будуються на принципах взаємної поваги та взаємодопомоги, відкритості та доброзичливості, командної роботи та орієнтації на співпрацю. Будь-які форми зневажливого або образливого ставлення один до одного недопустимі.

5.3. Взаємовідносини між керівниками і підлеглими ​

Взаємовідносини керівників з підлеглими будуються на принципах відкритості керівництва по відношенню до співробітників, надання керівниками рівних можливостей усім своїм підлеглим для виконання своїх обов’язків, підтримки ініціативності підлеглих, розуміння специфіки роботи підлеглих і відповідальності за результати їх роботи, неупередженості та справедливої оцінки результатів роботи підлеглих. Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються на принципах, поваги, дисципліни та дотримання субординації, сумлінного виконання як своїх прямих посадових обов’язків, так і інших завдань керівництва, що не описаних в посадових інструкціях, але безпосередньо відносяться до сфери та специфіки діяльності підрозділу Компанії.

5.4. Взаємовідносини з Контрагентами ​

У взаємовідносинах з Контрагентами співробітники Компанії повинні керуватися принципами поваги і доброзичливості, пріоритету інтересів Компанії, об’єктивності, економічної доцільності. Співробітники не повинні розголошувати інформацію про контрагентів, яка може завдати їм або Компанії матеріальної або іншої шкоди, крім випадків, коли розголошення такої інформації передбачено законодавством.

5.5. Взаємовідносини з афілійованими особами ​

У взаємовідносинах з Контрагентами співробітники Компанії повинні керуватися принципами поваги і доброзичливості, пріоритету інтересів Компанії, об’єктивності, економічної доцільності. Співробітники не повинні розголошувати інформацію про контрагентів, яка може завдати їм або Компанії матеріальної або іншої шкоди, крім випадків, коли розголошення такої інформації передбачено законодавством.

5.6. Конфіденційність і нерозголошення інформації ​

Співробітники зобов’язані дотримуватися умов збереження комерційної таємниці Компанії і дотримувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків.

5.7. Громадська діяльність ​

Співробітники Компанії можуть займатися будь-якою не забороненою законодавчо політичною, релігійною чи громадською діяльністю за умови її ведення в вільний від виконання посадових обов’язків час і поза робочого місця. Співробітники не повинні використовувати ім’я Компанії, фінансові, матеріальні або будь-які інші ресурси Компанії для здійснення своєї політичної, релігійної чи громадської діяльності.

5.8. Використання ресурсів Компанії ​

Співробітники зобов’язані максимально дбайливо ставитися до майна та інших ресурсів, які надаються Компанією і використовувати їх виключно в робочих цілях.

5.9. Конфлікт інтересів ​

Співробітники Компанії повинні уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту особистих інтересів та інтересів Компанії: — отримання грошових коштів, подарунків або винагороди в будь-який інший формі, переданих з метою впливу на хід прийняття та/або результат службового рішення співробітником Компанії; — використання імені Компанії, її репутації, матеріальних, фінансових чи інших ресурсів, конфіденційної інформації з метою отримання власної вигоди; — інших ситуацій, які можуть призвести до несприятливих наслідків для Компанії. У разі виникнення конфлікту інтересів або можливості такого конфлікту, співробітник Компанії повинен звернутися за допомогою у вирішенні ситуації до свого безпосереднього керівника. При неможливості вирішення конфлікту інтересів безпосереднім керівником, працівник має право звернутися за допомогою до вищого керівника аж до Директора Компанії.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ​

У своїй професійній діяльності всі співробітники повинні керуватися принципами, описаними в Кодексі; кожен працівник несе особисту відповідальність за дотримання Кодексу. При неможливості для працівника самостійно вирішити складну етичну ситуацію, йому необхідно звернутися за порадою і допомогою до свого безпосереднього керівника. Керівник відповідає за виконання Кодексу своїми підлеглими, він допомагає їм правильно трактувати правила і норми етичної поведінки, а також особистим прикладом показує зразок високої ділової етики співробітника Компанії. Ніхто з працівників або керівників Компанії не має права вчинити або затвердити яку-небудь дію, що порушує цей Кодекс.